page_head_bg

ତାପଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରିବନ୍ |

  • Thermal Transfer Ribbon – TTR

    ତାପଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରିବନ୍ - TTR |

    ଆମେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଥର୍ମାଲ୍ ରିବନ୍ ର ନିମ୍ନ ତିନୋଟି ମାନକ ବର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରୁ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଦଶହରା ଟପ୍-ନଚ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରୁ |